Penningmeester

De penningmeester is Ger Heitkamp, hij is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de stichting. Hij stelt een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar samen. Ook verricht hij de controle op de administratie van de gereden uren en de juiste facturering hiervan.  De penningmeester doet regelmatig mondeling verslag over de financiële stand van zaken. Hij is samen met de vicevoorzitter afgevaardigde in het overleg met Aveleijn.